Du är här

Tillstånd hos IVO

Den 1 januari 2011 infördes tillståndsplikt för företag som vill bedriva personlig assistans och Socialstyrelsen utfärdade och utövade tillsyn av företag som bedrev personlig assistans. Den 1 juni 2013 övertogs tillsynen och utfärdandet av tillstånd för personlig assistans av en annan myndighet, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Tillstånd kan utfärdas för olika personkretsar enligt 1 § Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), det vill säga personer

  •  med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vidare kan tillstånd utfärdas för barn, personer under 18 år, med en funktionsnedsättning.

N.A. Care har tillstånd från IVO ( Instutitionen för Vård och Omsorg) att bedriva assistans för alla barn och personkretsar enligt LSS i hela Sverige. Tillsynsmyndigheten har vid sin tillsyn givit oss beröm och meddelat att vi är ett föredömligt bolag inom assistansverksamheten.

N.A. Care anser att såväl tillståndsplikten som tillsynen är viktig. Framför allt är det viktigt för alla privata aktörer att själva informera klienter eller ställföreträdare om gällande regelverk på klientens eller ställföreträdarens modersmål för att hjälpa dem att uppnå bästa möjliga förståelse för den viktiga förmånen personlig assistans.